Translate

čtvrtek 5. března 2015

Disent proti Babišovi, Vládě ČR, EU a NATO: Chystá se politická vražda milionů lidí!!

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1535-usa-chteji-valku-s-ruskem-za-kazdou-cenu-americke-okupacni-jednotky-uz-u-nas-bez-skryvani-protiruska-propaganda-ct-a-spol-s-us-vyznamenanim-bude-mobilizace.htm

Bud zvitezim, nebo padnu. Odvest do armady ochrany vyvolene monopolisticko korporatne fasisticke elity se nedam. Zdanuji - tj loupi, malym podnikatelum chtej nasadit elektronicke monitorovaci naramky, a ted maji drzost predhodit a dovlect nas agresivne k smrti? OK, pak nemam co ztratit. Kdy jindy nez ted zalozit svobodpu bezpecnostni agenturu pro obranu cestnych lidi proti tyranii se svobodnym vstupem i odchodem danych jednotlivcu? Na co se ceka?? Ta zlocinecka vladni skvadra by nejen se mela branit sama, ale mela by byt povesena na ulicich Prahy. Mozna budeme celit utoku NATO, udelame li to, ale lepsi zemrit v obrane nasich vlastnich zivotu a svobod ci v obrane te skvadry fasistickeho saska Jezibabise????

Nejde mi o obranu Putina, nybrz obranu svych prirozenych prav k vlastnimu zivotu a svobode!!! A prirozenych prav kazdeho cloveka.

NATO je fasisticka skvadra, ktera vyvlastnila na pocatku minuleho stoleti (tedy vlady nynejsich clenskych statu) zlato obcanum, prosustrovala jej a dodnes nic neudala pro napravu a pro toto silenstvi zkrachovalych men maji lide, ktere oni vyvlastnili UMIRAT???!

čtvrtek 26. února 2015

Práva poslanců z hlediska přirozeného zákona

Práva poslanců z hlediska přirozeného zákona

Zhodnotím z hlediska přirozeného zákona , co mohou kandidáti do dané sněmovny poslanců, a co nemohou činit.

Budu tedy hodnotit tuto otázku

A) při tzv. ,,volbě" kandidáta, možná budoucího poslance
B) při získání spolupráce kandidáta s malým, ,,pod-kvótovým" počtem ,,voličů" a jeho velkém, ,,nad-kvótovém" počtu
C) při ,,zvolení" daného poslance do daného ,,sněmu"
D) při výsledku jednání poslanců a jeho uplatňování.

A. Kandidát smí nabídnout své služby ZASTUPOVÁNÍ lidem. Někteří asi přijmou jeho nabídku. Zastupuje tak ty lidi, kteří ji přijali. Dle smlouvy těchto lidí s tímto zástupcem je možné, že bude za své služby požadovat  peníze, či jakoukoli jinou protihodnotu, kterou si smluví a sepíší do smlouvy, anebo své služby zastupování může nabídnout jako dar. Z toho též vyplývá, že nemůže vymáhat daně od lidí, s nimiž není ve smluvním vztahu, které nezastupuje.

B. Nemůže být žádné obecné pravidlo, podle kterého by byl platným zástupcem daných jednotlivců, podle počtu lidí, jež dle svobodně sjednané smlouvy zastupuje, než to, které si daní jednotlivci se zástupcem sjednají  ve smlouvách. To však nebrání, aby ve smlouvách též smluvili, s kterými zástupci dle počtu lidí, jež dle svobodně sjednané smlouvy zastupují, může jednat a s kterými nikoli.

C. Z minulého vyplývá, že zástupců, pro svobodné sjednávání kvót, podle nichž může s některými zástupci jednat a s jinými nikoli dle smluv s těmi, které má zastupovat, může být velký počet, takový, že by se nemuseli vejít do jednoho sněmu. Protože by takové shromáždění bylo asi nemožné, zástupci by se setkávali  po vzájemné dohodě daných zástupců.

D. Zástupci by, i kdyby získali souhlas daných jednotlivců, nemohli s danými zástupci jednat o omezování svobod či zisku moci nad životem a smrtí jednotlivců, jež zastupují. Svobodná vůle je nepřevoditelná a co se týče práva na život, přáli-li by si to ti, jež zastupuje, mohl by daný zástupce vyjednávat se zástupcem jiné skupiny jednotlivců o směnách služeb a produktů eutanasie. Evidentně jediné, o čem by mohli jednat daní zástupci daných skupin jednotlivců, by byl majetek daných skupin jednotlivců, tj. směny produktů a služeb mezi danými skupinami jednotlivců, a to směny těch služeb či produktů, které si daní jednotlivci sjednali do smluv se zástupcem. Tak by tito zástupci, ,,poslanci" nebyli nic jiného, než obchodními zástupci. V těhto smlouvách by se určilo, co bude směněno za co v jakém rozsahu poměru. Další možností by bylo samozřejmě, že by sjednali smlouvu se zástupcem, jež nabídne dary dané skupiny jednotlivců, či bude dary poptávat pro danou skupinu jednotlivců. Dle smluv by pak byla vyjednaná smlouva mezi zastupovanými skupinami platná, byla-li by ve sjednaném rozmezí, které daná skupina jednotlivců se svým zástupcem sjednala ve svobodně uzavřené smlouvě. Byla by pak platná a závazná, přičemž neplnění dané smlouvy danými jednotlivci daných skupin by bylo trestatelné jednotlivci skupin, s nimiž by v zastoupení směny či dary sjednali a smluvili. Mohli by dále užít služeb soukromých soudců a bezpečnostních agentur. V závislosti na tom, zda-li by byli zastupováni jednotlivci či organisace, by poté byla odpovědná za neplnění daná organisace, či daní jednotlivci.

Závěr:
Vidímě tedy a jsme si toho vědomi, jak dalece překračují naši obchodní zástupci svá práva, při sjednávání tyranií a při agresivním zdaňování těch, co vůči nim nemají žádný závazek. Je-li něco společenskou smlouvou, pak to jsou smlouvy mezi jednotlivci, organisacemi či jejich zástupci. Zastánci společenské smlouvy klasického významu jsou tedy zastánci agresí, obhajujíc se fantasijními obrazy v mysli, jež rozum nemůže uznat a připustit jako smlouvu platnou, jelikož žádná taková smlouva o legitimnosti agresivní tyranie neexistuje a ani nikdy existovat nemůže. Evidentně klasická společenská smlouva patří do oblasti spirituality a pro svou nebezpečnost do spirtuality hlásající zločin a agresi. Nenechejme si lhát, nelžeme sami sobě. Buďme upřímní především sami k sobě, každý z nás sám k sobě.

úterý 17. února 2015

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench (CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench
(CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

Some man wrote about this bench in anarchcaptalist park, my answer was --
No tax, no problem with pay to sit, but everyone can produce his own bench to free sitting to everyone he wants: if you have market, its good advertising: its competition in serves and products. So if you look for solution, here you have it, you can use it. You can look for problems too, then this discussion hasnt sense. If we all chose non-agresion principle, it isnt, that we all chose the same all preferences: someone can wants to all his pruduction exchange with some quantity of pruduction of other people, someone with other quantity, and someone can wants to give gift to this people, who ,,need help" and other man can wants to give gift of his pruduction to all people - its power over your pruduction. You can decide. If your idea is about helping, not get power over others and their rights, you not need the agresive State

Jeden člověk psal o těchto lavičkách v anarchokapitalistickem parku, moje odpověď byla tato --
Žádné dane, žádný problém zaplatit si sezení. Ale každý muže vyprodukovat svou vlastni lavičku k sezení zdarma pro každého pro koho chce. Pokud máš obchod, je to dobra reklama: to je konkurence ve službách a produktech. Pokud hledaš řešení, tady ho mas, můžeš je použit. Můžeš také hledat problémy, pak tato diskuze nemá smysl. Pokud jsme si všichni vybrali princip neagrese, není to, ze jsme si všichni vybrali stejné všechny preference: Někdo muže chtít všechnu svou produkci směnit za nějaké množství produkce jiných lidí, někdo za jiné množství, a někdo může chtít dat dar těm lidem, kteří ,,potřebují pomoc", a jiný člověk muže chtít dat dar své produkce všem lidem - to je moc nad tvou produkci. Můžeš se rozhodnout. Pokud je tvá idea o pomáhání, ne o získávání moci nad druhymi a jejich právy, nepotrebujes agresivní Stát.středa 14. ledna 2015

To The Ayn Rand (Zasláno Ayn Rand)

To The Ayn Rand
(Zasláno Ayn Rand)

What you can say about...
(Co mi můžete říci o tomto...)

Lenny Jackson 
Are you blaming the west? If yes, this is not the right page to post such an article. I see you're also an anarchist and a confused pro-Putin Libertarian. This is clearly the wrong page for you.
(Obviňuješ Západ? Pokud ano, toto není správná stránka k posílání takových článků. Vidím, ty jsi anarchista a proputinovský libertarián. Toto je špatná stránka pro Tebe. )

Bruce Crichton 
Putin is a fascist.
(Putin je fašista.)

Standa Stastys Smutny 
Pro Putin? Im not Pro Putin, Im for Natural Right of every man to his own Life, Liberty and Natural Property. If Ayn Rand is criminal philosopher, I will very glad to end for this page. Yes I have on my facebook profile like-s for pro Putin pages, but...you could not know how is situation in Czech Republic and how much is attacking freedom by Europe Union and now, its new information, czech pro Putin president start with attackig too, he want friedship with Putin. Anarchy with Putins system isnt ,,poslible". But anarchy like free voluntary market have enemy - Putin, Europe Union, but every State. Ayn Rand or you can be for State i dont know, but if you are, its nothing more than State propaganda, and cowardly thought, thought supporting criminality and agression.
So I very glad to end for this page, if this page is page supporting State, ergo criminality.
To topic of Putin: I never have thought to support Putins tyrany, i very think about war, which could be on Europe. And Czech republic know many wars in 20 century, and every winner win for us freedom, but every winner to this freedom started with attacking. And if I see what pro Putin Czech president is doing, i dont think Putins politics is good, not. But EU is not good too and we have in our country very much good teoretics, economs, but one mistake is tolerance Brussels and Pentagons tyrany. I havent problem to moral condemn supporting criminality and tyrany, and if this page is supporting, i very glad end for this page..
(Proputinovský? Nejsem proputinovský. Jsem pro přirozené právo každého člověka na jeho vlastní život, svobodu a přirozené vlastnictví. Pokud Ayn Rand je zločinný filosof, velmi rád skončím pro tuto stránku. Ano, já mám na mém facebookovém profilu like-y pro proputinovské stránky, ale vy nemůžete vědět, jaká je situace v ČR a jak moc je útočeno na svobodu Evropskou Unií a nyní, to je nová informace, český proputinovský president začal s útočením také, chce přátelství s Putinem. Anarchie s Putinovým systémem není ,,možná". Ale anarchie jako svobodný trh má nepřátele - Putina, Evroskou Unii a každý Stát. Ayn Rand nebo vy můžete být pro Stát, já nevím, ale pokud jste, není to nic víc, než Státní propaganda, a zbabělá myšlenka, myšlenka podporování zločinnosti a agrese. 
Takže velmi rád skončí pro tuto stránku, pokud tato stránka podporuje Stát, ergo zločinnost.
K tématu Putin: Nikdy jsem neměl na mysli podporu Putinovi tyranie, velmi přemýšlím o válce, která může být v Evropě. A ČR zná mnoho válek ve 20 století, a každý vítěz vyhrál pro nás svobodu, ale každý vítěz na tuto svobodu začal útočit. A když já vidím co proputinovský český president dělá, nemyslím si, že Putinova politika je dobrá, není. Ale EU není dobrá také, máme v naší zemi mnoho dobrých teoretiků, ekonomů, ale jedna chyba je tolerance tyranie Bruselu a Pentagonu. nemám problém morálně odsoudit podporu zločinnosti a tyranie, a pokud tato stránka podporuje, velmi rád skončím pro tuto stránku.)

Standa Stastys Smutny 
if im blaming the west, yes im blaming the west to stop supporting of natural right of every man to his own Life, Liberty ant Natural Property. Im not blaming west, but every criminals, I condemn every politics and every parasits, which are supporting them ergo supporting tyrany
(Zda-li obvinuji Západ? Ano, já obvinuji Západ ze zastavení podpory přirozeného práva každého člověka na jeho vlastní život, svobodu a přirozený majetek. Neobvinuji Západ, ale všechny zločince, odsuzuji všechny politiky a všechny parazity, kteří je podporují, ergo podporují tyranii.)

Standa Stastys Smutny
Im in theory supporting Say and Mollinari of French economic School and amarican Radical Politic Philosophy like Hero of Libertas, Thoreau..
(V teorii podporuji Say a Mollinari prancouzské eknomické školy a americkou radikální politickou filosofii, jako Hrdinu Svobody, Thoreau.)

ssapas.blogspot.cz


,,A man live  from values he got with own work or free voluntary exchange."

,,The State is instrument of individuals to using against iniciation of violance."

Two thoughts of objectivism.

Philosophic criticism:

The State in general definition is organisation , who have arbitraly ,,right" to taxation  and have ,,right" to ,,punish"  dont paying tax by individuals.

And it is definition, we cant forget.

This definition say, that is criminal organisation.

State is group of people, nothing more. So they cant get values other way, than their own works or free volutary exchanges.

Therefore it is criminal organisation, because of general definition of State.

This organisation initiate agression to rights of people, not ,,punish" dont paying tax by individual.

(,,Člověk žije z hodnot, které získal vlastní prací nebo svobodnou směnou."

,,Stát je nástroj jednotlivců k užití proti iniciaci násilí."

Dvě myšlenky objektivismu.

Filosofická kritika:

Stát v obecné definici je organizace, která má arbitrární ,,právo" zdanovat a má ,,právo tretat" neplaení daní jednotlivci.

To je definice, kterou nesmíme zapomenout.

Tato definice říká, že je zločinnou organizací.

Stát je skupina lidí, nic víc. Takže oni nemohou získat hodnoty jinak, než jejich vlastními pracemi nebo svobodnými směnami.

Proto je to zločinná organizace, kvůli obecné definici Státu.

Tato organizace iniciuje agresi  vůči právům lidí, ,,netrestá" neplacení daní jednotlivcem.)


Henry David Thoreau (1817 - 1860):

,,I didnt pay tax  for six years. I was for this reason ones thrown  into prison for one night. When I was stood and watched there  the solid stone wall, strongly two or three feet, doors of wood and steel strongly one feet and steel lattice  throught which the light was coming I could not than realize stupidity of this institute, who tread me if I was only flesh, blood and bones, which can imprison... They could not get my spirit, so they decides to punish my body. Just like little boys when they can not get to someone on whom to rage then begin to mistreat  his dog."

,,When I did not pay taxes which States required after me for my protection, which I did not want, he himself robbed me. When I advocated freedom, that State has allegedly provided me, he himself imprisoned me."

(,,Neplatil jsem dan šest let. Byl jsem pro tento důvod uvržen do vězení na jednu noc. Když jsem stál a díval jsem se tam na pevné kamenné zdi, silné dvě  nebo tři stopy, dveře  ze dřeva a oceli silné jednu stopu a ocelové mříže skrze které přicházelo světlo, nemohl jsem než uvědomit si hloupost  této instituce, která se mnou zacházela jako bych byl pouze maso, krev a kosti, které lze uvěznit... Nemohli získat mého ducha, tak se rozhodli ztrestat mé tělo. Stejně jako malí kluci když se nemohou k někomu dostat, na koho mají vztek, začnou týrat jeho psa."

,,Když jsem neplatil daně  které Stát vyžadoval  za mou ochranu, kterou jsem nechtěl, sám mě oloupil. Když jsem prosazoval svobodu, kterou mi Stát údajně  poskytoval, sám mě uvěznil.")


From this I must ask these questions:

1. Can a man get values with his own work or free voluntary exchanges? If not, dont only Putin is fascist, but you too.

2. Is the State a group of people? If not, who, if people not, are members this group?

3. Is States violance to people who dont pay tax criminal agression, or legitimate using right to punish criminals?

If it is second, you are fascist like Putin.

4. Are Governments in now on the World  criminals organisations or legitimate ,,elites" with legitimate ,,privileges"? If it is second, you are fascist.

5. Is allright  to condemn States in now or not? Is allright to dont support States  in now or not? If it is second, my answer is the same like last questions.

(Z tohoto se musím zeptat na tyto otázky:

1. Může člověk získat hodnoty jeho vlastní prací nebo svobodnými směnami? Pokud ne, není pouze Putin fašistou, ale vy také.

2. Je Stát skupina lidí? Pokud ne, kdo, když lidi ne, jsou členové této skupiny? 

3. Je násilí Státu vůči lidem kteří neplatí dan zločinná agrese, nebo legitimní užití práva ztestat zločince?

Pokud je to druhé, jste fašista jako Putin.

4. Jsou vlády v současnosti na světě zločinné organisace nebo legitimní ,,elity" s legitimními ,,privilegii"? Pokud je to druhé, jste fašista.

5. Je v pořádku odsoudit Státy v současnosti nebo není? Je v pořádku nepodporovat Státy v současnosti nebo není? Pokud je to druhé, moje odpověd je stejná jako v posledních otázkách.)


If is objectivism objective, then it is valid to every man, not for not privileged not-members of ,,elite".

(Pokud je objektivismus objektivní, potom to je platné pro každého člověka, ne pro neprivilegované nečleny ,,elity".)

pondělí 22. prosince 2014

DISKUZE S ÚDAJNÝMI DEMOKRATY - LOGICKÉ VYVRÁCENÍ STÁTNÍ, ERGO KRIMINÁLNÍ ,,DEMOKRACIE"

DISKUZE S ÚDAJNÝMI DEMOKRATY - LOGICKÉ VYVRÁCENÍ STÁTNÍ, ERGO KRIMINÁLNÍ ,,DEMOKRACIE"

K tématu DEMOKRACIE A STÁTU

Babiš je bílý kůň globální bankéřů - Pryč s ním

Znovu si pustte jeho slova - tvrdí, že byrokracie má jednat dle předpokladu, že jsou MAJITELÉ STÁTU, tj. majitelé finančních prostředků získaných loupežemi, tj. majitelé práva hrozit a uplatnovat agresi vůči lidem na ČR, kteří se vůči jejich právům ničeho nedopustili a nejedná se tudíž o uplatnění práva ztrestat, nýbrž o tyranizování a loupení. Konečně co jiného je zdanění, vydá-li vláda vyhružné tvrzení ,,tvé peníze nebo ještě víc tvých peněz společně s tvou svobodou!"? To mi chcete říct, že je legitimní a nekriminální čin? Pak se mýlíte .. :)
Tvrdí, že jsme akcionáři státu a on jeho manažer... kde však má smlouvu, která by jeho tvrzení potvrdila? Kde má právní důkaz?? Ústava? Kterou vydal pan Klaus? A pan Klaus získal kde právo užít jména 10 milionů lidí a všech jejich potomků a zavázat je k tomu, aby na nich méhl loupit a je tyranizovat a toto dále předat např. panu Babiši?? :) Získal snad můj souhlas k užívání mého vlastního jména a k absolutnímu právu mě k čemukoli zavázat? Já mu souhlas neuděloval!! A i kdyby, svoboda (resp. svobodná vůle), je nepřevoditelná..Bez ní člověk nepřežije, jelikož nemá právo ani se zeptat Babiše, zda-li něco může, jelikož i tento dotaz jest jednáním. A měl-li by člověk přestat jednat, zabil by se (svým ne-jednáním). To jsou přirozenoprávní a etické důsledky takového předání moci, které však není možné, jelikož etické jest přežít, nikoli zemřít. Z čehož vyplývá: předa-li někdo tuto moc, měl okamžitě zemřít. Neučinil to, a to pokládám za důkaz, že tato údajná smlouva není platná, nehledě na to, že aby se dalo uvažovat o její platnosti, byl by nutný souhlas, kteří si ,,zákonodárci" nikdy nevyžádali. K jasnému vyvrácení ,,voleb" jakožto souhlasu mohu přidat odkaz na článek, jenž to vyvrací,


nehledě na to, že každý, kdo uvažuje logicky, dokáže dojít sám k závěru o neplatnosti voleb. :) (Pozor! Mluvím o Státu, nikoli o svobodném trhu!! ,,demokracie" je možná jen pouze jako ,,konkurence" ,,o získání spolupráce, tj. směn produktů či služeb s druhými lidmi. Soutěž o získání souhlasu s kriminalitou - tedy: loupením, tyranizováním a nárokováním si životů obětí, at už to odsouhlasí milion lidí nebo vy sám, vždy jest to zločin. TO JE OBJEKTIVITA A NE POKRYTECTVÍ!

středa 17. prosince 2014

Zkoumání etických antitezí: Úvod

Zkoumání etických antitezí: Úvod


„Jsme socialisté, jsme nepřátelé dnešního kapitalistického ekonomického systému kvůli jeho vykořisťování ekonomicky slabých, nespravedlivými platy, nepěkným hodnocením jedince podle jeho bohatství a prosperity místo odpovědnosti a výkonu a jsme odhodláni zničit tento systém za jakýchkoli podmínek.“
Adolf Hitler


„Liberalismus, demokracie, to neznamená, že 20. století musí být také stoletím socialismu, liberalismu, demokracie. Politické doktríny se mění, národy zůstávají. Můžeme věřit, že toto je století autority, století pravice, Fašistické století. Jestli 19. století bylo století individualismu, věříme, že toto bude „kolektivní“ století a tedy století Státu.“
Benito Mussolini


Slova slavných politických vrahů.


Považuji za důležité uvést, že fašismus jest proti kapitalismu, proti individualismu. Je to ,,čistý autoritarianismus”, tedy antiteze  libertarianismu.


V tom se jistě shodneme. V čem mohou být vedeny diskuze, jest kolektivismus versus individualiasmus. Je však nutno uvést je kolektivismus není nic jiného, nežli druh autoritarianismu. Proč? Snadno se to pochopí v následující řadě:


Libertarianismus: Sebe-vlastnictví
Levicový autoritarianismus: (Nárok) vlastnictvi plodů práce druhých lidí.
Pravicový autoritarianismus: (Nárok) vlastnictví druhých lidí.


V tomto světle je nutné uvést, že osa kolektivismus versus individualismus není ničím jiným, než podtypem osy autoritarianismus versus libertarianismus.


Levicový autoritarianismus je jen 1. stupeň autoritarianismu.
Pravicový autoritarianismus je 2. stupněm.


A nejde o nic jiného, než o ,,stupeň” kriminality.


A Fašismus je syntézou celého autoritarianismu - jen čtěte slova Mussoliniho a Hitlera..


Je syntézou kriminality, je její PODSTATOU..


A tak nestojí nic proti sobě, než ctnost versus zločin. Kapitalismus versus FAŠISMUS.


Na tomto základě jsem se rozhodl provést analýzu fašismu, podrobit zkoumání PODSTATU KRIMINALITY.


A uvést tak rozdíly, konkrétní rozdíly činů ctnostného člověka a kriminálního člověka v rámci etiky, to je mezilidské interakce, POLITICKÉ FILOSOFIE.


O tom budu pojednávat v daších úvahách po pečlivém studiu a srovnávání těchto bytostně lidských antitezí, bytostně etických antitezí.

pondělí 8. prosince 2014

TENTO STÁT JE 

FAŠISMUS

VAROVÁNÍ


FAŠISMUS

Svobodné myšlení jepřísně trestáno!