Translate

čtvrtek 26. února 2015

Práva poslanců z hlediska přirozeného zákona

Práva poslanců z hlediska přirozeného zákona

Zhodnotím z hlediska přirozeného zákona , co mohou kandidáti do dané sněmovny poslanců, a co nemohou činit.

Budu tedy hodnotit tuto otázku

A) při tzv. ,,volbě" kandidáta, možná budoucího poslance
B) při získání spolupráce kandidáta s malým, ,,pod-kvótovým" počtem ,,voličů" a jeho velkém, ,,nad-kvótovém" počtu
C) při ,,zvolení" daného poslance do daného ,,sněmu"
D) při výsledku jednání poslanců a jeho uplatňování.

A. Kandidát smí nabídnout své služby ZASTUPOVÁNÍ lidem. Někteří asi přijmou jeho nabídku. Zastupuje tak ty lidi, kteří ji přijali. Dle smlouvy těchto lidí s tímto zástupcem je možné, že bude za své služby požadovat  peníze, či jakoukoli jinou protihodnotu, kterou si smluví a sepíší do smlouvy, anebo své služby zastupování může nabídnout jako dar. Z toho též vyplývá, že nemůže vymáhat daně od lidí, s nimiž není ve smluvním vztahu, které nezastupuje.

B. Nemůže být žádné obecné pravidlo, podle kterého by byl platným zástupcem daných jednotlivců, podle počtu lidí, jež dle svobodně sjednané smlouvy zastupuje, než to, které si daní jednotlivci se zástupcem sjednají  ve smlouvách. To však nebrání, aby ve smlouvách též smluvili, s kterými zástupci dle počtu lidí, jež dle svobodně sjednané smlouvy zastupují, může jednat a s kterými nikoli.

C. Z minulého vyplývá, že zástupců, pro svobodné sjednávání kvót, podle nichž může s některými zástupci jednat a s jinými nikoli dle smluv s těmi, které má zastupovat, může být velký počet, takový, že by se nemuseli vejít do jednoho sněmu. Protože by takové shromáždění bylo asi nemožné, zástupci by se setkávali  po vzájemné dohodě daných zástupců.

D. Zástupci by, i kdyby získali souhlas daných jednotlivců, nemohli s danými zástupci jednat o omezování svobod či zisku moci nad životem a smrtí jednotlivců, jež zastupují. Svobodná vůle je nepřevoditelná a co se týče práva na život, přáli-li by si to ti, jež zastupuje, mohl by daný zástupce vyjednávat se zástupcem jiné skupiny jednotlivců o směnách služeb a produktů eutanasie. Evidentně jediné, o čem by mohli jednat daní zástupci daných skupin jednotlivců, by byl majetek daných skupin jednotlivců, tj. směny produktů a služeb mezi danými skupinami jednotlivců, a to směny těch služeb či produktů, které si daní jednotlivci sjednali do smluv se zástupcem. Tak by tito zástupci, ,,poslanci" nebyli nic jiného, než obchodními zástupci. V těhto smlouvách by se určilo, co bude směněno za co v jakém rozsahu poměru. Další možností by bylo samozřejmě, že by sjednali smlouvu se zástupcem, jež nabídne dary dané skupiny jednotlivců, či bude dary poptávat pro danou skupinu jednotlivců. Dle smluv by pak byla vyjednaná smlouva mezi zastupovanými skupinami platná, byla-li by ve sjednaném rozmezí, které daná skupina jednotlivců se svým zástupcem sjednala ve svobodně uzavřené smlouvě. Byla by pak platná a závazná, přičemž neplnění dané smlouvy danými jednotlivci daných skupin by bylo trestatelné jednotlivci skupin, s nimiž by v zastoupení směny či dary sjednali a smluvili. Mohli by dále užít služeb soukromých soudců a bezpečnostních agentur. V závislosti na tom, zda-li by byli zastupováni jednotlivci či organisace, by poté byla odpovědná za neplnění daná organisace, či daní jednotlivci.

Závěr:
Vidímě tedy a jsme si toho vědomi, jak dalece překračují naši obchodní zástupci svá práva, při sjednávání tyranií a při agresivním zdaňování těch, co vůči nim nemají žádný závazek. Je-li něco společenskou smlouvou, pak to jsou smlouvy mezi jednotlivci, organisacemi či jejich zástupci. Zastánci společenské smlouvy klasického významu jsou tedy zastánci agresí, obhajujíc se fantasijními obrazy v mysli, jež rozum nemůže uznat a připustit jako smlouvu platnou, jelikož žádná taková smlouva o legitimnosti agresivní tyranie neexistuje a ani nikdy existovat nemůže. Evidentně klasická společenská smlouva patří do oblasti spirituality a pro svou nebezpečnost do spirtuality hlásající zločin a agresi. Nenechejme si lhát, nelžeme sami sobě. Buďme upřímní především sami k sobě, každý z nás sám k sobě.

úterý 17. února 2015

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench (CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench
(CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

Some man wrote about this bench in anarchcaptalist park, my answer was --
No tax, no problem with pay to sit, but everyone can produce his own bench to free sitting to everyone he wants: if you have market, its good advertising: its competition in serves and products. So if you look for solution, here you have it, you can use it. You can look for problems too, then this discussion hasnt sense. If we all chose non-agresion principle, it isnt, that we all chose the same all preferences: someone can wants to all his pruduction exchange with some quantity of pruduction of other people, someone with other quantity, and someone can wants to give gift to this people, who ,,need help" and other man can wants to give gift of his pruduction to all people - its power over your pruduction. You can decide. If your idea is about helping, not get power over others and their rights, you not need the agresive State

Jeden člověk psal o těchto lavičkách v anarchokapitalistickem parku, moje odpověď byla tato --
Žádné dane, žádný problém zaplatit si sezení. Ale každý muže vyprodukovat svou vlastni lavičku k sezení zdarma pro každého pro koho chce. Pokud máš obchod, je to dobra reklama: to je konkurence ve službách a produktech. Pokud hledaš řešení, tady ho mas, můžeš je použit. Můžeš také hledat problémy, pak tato diskuze nemá smysl. Pokud jsme si všichni vybrali princip neagrese, není to, ze jsme si všichni vybrali stejné všechny preference: Někdo muže chtít všechnu svou produkci směnit za nějaké množství produkce jiných lidí, někdo za jiné množství, a někdo může chtít dat dar těm lidem, kteří ,,potřebují pomoc", a jiný člověk muže chtít dat dar své produkce všem lidem - to je moc nad tvou produkci. Můžeš se rozhodnout. Pokud je tvá idea o pomáhání, ne o získávání moci nad druhymi a jejich právy, nepotrebujes agresivní Stát.