Translate

úterý 17. února 2015

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench (CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

(ENG) The anarchocapitalist park and pay for sit on a bench
(CZ) Anarchokapitalistický park a placeni sezeni na lavičce

Some man wrote about this bench in anarchcaptalist park, my answer was --
No tax, no problem with pay to sit, but everyone can produce his own bench to free sitting to everyone he wants: if you have market, its good advertising: its competition in serves and products. So if you look for solution, here you have it, you can use it. You can look for problems too, then this discussion hasnt sense. If we all chose non-agresion principle, it isnt, that we all chose the same all preferences: someone can wants to all his pruduction exchange with some quantity of pruduction of other people, someone with other quantity, and someone can wants to give gift to this people, who ,,need help" and other man can wants to give gift of his pruduction to all people - its power over your pruduction. You can decide. If your idea is about helping, not get power over others and their rights, you not need the agresive State

Jeden člověk psal o těchto lavičkách v anarchokapitalistickem parku, moje odpověď byla tato --
Žádné dane, žádný problém zaplatit si sezení. Ale každý muže vyprodukovat svou vlastni lavičku k sezení zdarma pro každého pro koho chce. Pokud máš obchod, je to dobra reklama: to je konkurence ve službách a produktech. Pokud hledaš řešení, tady ho mas, můžeš je použit. Můžeš také hledat problémy, pak tato diskuze nemá smysl. Pokud jsme si všichni vybrali princip neagrese, není to, ze jsme si všichni vybrali stejné všechny preference: Někdo muže chtít všechnu svou produkci směnit za nějaké množství produkce jiných lidí, někdo za jiné množství, a někdo může chtít dat dar těm lidem, kteří ,,potřebují pomoc", a jiný člověk muže chtít dat dar své produkce všem lidem - to je moc nad tvou produkci. Můžeš se rozhodnout. Pokud je tvá idea o pomáhání, ne o získávání moci nad druhymi a jejich právy, nepotrebujes agresivní Stát.Žádné komentáře:

Okomentovat